Bezpečnost

OZON a bezpečnost použití

V lidském těle vytvářejí ozon bílé krvinky za účelem boje s nejrůznějšími infekcemi. Přesto je ozon jeden z nejtoxičtějších plynů ! Zároveň je ale pro život na naší planetě nepostradatelný.

Ozon je bezbarvý plyn s typickým zápachem. Zřetelný zápach ozonu připomínající chlor je dobře patrný a slouží tak jako varování ! V přírodě se běžně vyskytuje v koncentracích od 0,001 do 0,125 ppm.

Při vdechování je ozon rizikový už v malých koncentracích. Zdravotní potíže, jako je např. suchost sliznic, pálení očí, bolest hlavy a potíže s dýcháním, se zpravidla začínají objevovat u překročení hodinové koncentrace ozonu nad 0,3 ppm. Při koncentracích ozonu vyšších než cca 1,1 mg/m3 (0,51 ppm) jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2,15 mg/m3 (1 ppm) způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest a kašel.

Vyšší koncentrace ozonu lze aplikovat pouze bez současné přítomnosti lidí, zvířat a rostlin (také potravin) ! To se týká všech běžně používaných a dostupných generátorů ozonu. S touto technologií by měla pracovat pouze proškolená osoba !

Doporučená pracovní koncentrace by měla být v rozmezí 1-5 ppm. Je třeba si ale uvědomit, že ozon je velmi nebezpečný a přípustná dávka při 8hodinové expiraci je pro člověka 0,1 ppm. Koncentrace 10-15 ppm je pak už pro lidské zdraví škodlivá. S ohledem na to, že doba rozkladu částic ozonu je asi 20-30 minut, doporučuje se po každém použití místnosti větrat minimálně 40 minut, nejlépe však alespoň hodinu. Důležitou roli zde hraje i teplota.  Čím je vyšší, tím rychlejší je rozklad částic, a proto je dobré zařízení nepoužívat při teplotách vyšších než 27 °C. Vyšší teplota totiž způsobuje rychlejší rozklad částic, což neumožňuje docílit odpovídající koncentraci ozonu v prostoru.

Při dodržení bezpečnostních upozornění lze generátor ozonu využít bez problémů v autě, bytu, domu, firmě, ordinacích, lékárnách atd.

PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍM OZONEM

Při nadýchání postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Pokud se zastaví dýchání proveďte dýchání z úst do úst. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc !
Při zasažení očí opláchnout větším množství vody po dobu nejméně 15 minut, při proplachování nadzvednout víčka z důvodu proplachování celého povrchu oka. Vyhledat lékařskou pomoc !


Dezinfekce ozonem